Algemene voorwaarden JP Flooring

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 JP FLOORING

 

Contactpersoon: Patrick Treffers
Bezoekadres: Transportstraat 36a, 4283 JL, Giessen
Postadres: Polstraat 28a, 4261 BT, Wijk en Aalburg
Telefoonnummers: 0416 - 69 92 401 & 06 - 11 88 00 30
E-mailadres: info@jpflooring.nl
Website: www.jpflooring.nl


Artikel 1: Definities en toepassingsgebied

1.In deze algemene voorwaarden wordt onder “Opdrachtnemer” verstaan: de heer P. Treffers, handelend onder de naam “JP Flooring”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17231446. De ondernemingsactiviteiten van Opdrachtnemer bestaan onder andere uit de afwerking van vloeren en wanden, interieurbouw, handelsbemiddeling in hout, vlakglas en bouwmaterialen, het leggen van parket, interieurbetimmeringen, de levering van houten vloeren en het op maat bewerken en kleuren van vloeren en parket.

2. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Opdrachtgever” verstaan: de natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en):
- die bij Opdrachtnemer een offerte hebben opgevraagd;
- die Opdrachtnemer een opdracht hebben gegeven; en/of;
- met Opdrachtnemer (andersoortige) overeenkomst(en) zijn aangegaan, waaronder, maar niet uitsluitend, (koop)overeenkomsten ter zake de levering van goederen en/of overeenkomsten ter zake de uitvoering van werkzaamheden en/of overeenkomsten ter zake het verrichten van diensten.
3.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes die door Opdrachtnemer zijn uitgegeven, alle overeenkomsten ter zake  levering en/of vervaardiging van goederen, alle overeenkomsten ter zake uitvoering van werkzaamheden en alle overeenkomsten ter zake het verrichten van diensten waarbij Opdrachtnemer partij c.q. rechtstreeks betrokken is, alsmede op alle leveringen en opleveringen door Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met Opdrachtnemer is overeengekomen.
4.lchVerwijst Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst naar haar eigen algemene voorwaarden en/of andere algemene voorwaarden dan deze algemene voorwaarden, dan wijst Opdrachtnemer deze reeds nu voor alsdan van de hand, behoudens het geval waarin Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk te kennen geeft andere algemene voorwaarden dan

haar eigen algemene voorwaarden te accepteren.

 

Artikel 2: Offertes

1. Alle door Opdrachtnemer uitgegeven offertes zijn vrijblijvend.
Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien en voor zover deze offerte door Opdrachtnemer schriftelijk is vastgelegd en door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever schriftelijk is bevestigd
2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geldt een offerte voor de expliciet in die offerte genoemde termijn.
Is in de offerte geen geldigheidstermijn opgenomen, dan wordt deze termijn geacht maximaal veertien dagen na datum van de offerte te belopen.
3.Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor, waaronder, maar niet uitsluitend, alle auteursrechten, octrooirechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom, van de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en alle andere zaken.

Deze hiervoor bedoelde rechten blijven eigendom van Opdrachtnemer ongeacht of bij Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.

4.Bij het ter beschikking stellen van een offerte door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden deze algemene voorwaarden bijgevoegd.
5.Opdrachtnemer kan niet aan offertes worden gehouden indien Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, op een kennelijke vergissing en/of verschrijving berust.

 

Artikel 3: Aanbetaling

1.Bij of vóór het aangaan van een overeenkomst met een Opdrachtgever is Opdrachtnemer steeds gerechtigd om van Opdrachtgever een aanbetaling te verlangen van tenminste 25% van de totale op de overeenkomst betrekking hebbende prijs. 
2.Ingeval Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een in lid 1 bedoeld verzoek tot aanbetaling heeft gedaan, dan komt slechts een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot stand in geval de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verzochte aanbetaling door Opdrachtnemer is ontvangen.

 

Artikel 4: Prijzen

1.Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever bij het sluiten van een overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomen, dan wordt in de overeenkomst een prijs exclusief btw vermeld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
2.Opdrachtnemer is niettemin gerechtigd tot verhoging van de in een eerder stadium overeengekomen prijs, ook wanneer bij het in een eerder stadium overeenkomen van deze oorspronkelijke prijs geen voorbehouden zijn gemaakt.   

 

Artikel 5: Zekerheidsstelling

1.Indien en voor zover daartoe aanleiding bestaat is Opdrachtnemer, alvorens tot uitvoering van diensten over te gaan, gerechtigd om zichzelf te overtuigen van de kredietwaardigheid van Opdrachtgever in de vorm van een te verlangen bank- of anderszins garantie, zonder dat Opdrachtgever de daaruit eventueel voortvloeiende stagnatieschade op Opdrachtnemer kan verhalen.
2.In geval van weigering tot het stellen van een garantie als voornoemd, dan wel bij gebleken onvoldoende kredietwaardigheid van Opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst eenzijdig als ontbonden te beschouwen.

 

Artikel 6: Termijnen

1.Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door Opdrachtnemer opgegeven termijnen steeds bij benadering en zijn deze termijnen derhalve nimmer fataal.
2.Een bedongen termijn gaat niet eerder in dan nadat alle voor de uitvoering of levering noodzakelijke gegevens in het bezit van Opdrachtnemer zijn, terwijl Opdrachtnemer er van uitgaat dat zij in de uitvoering van de opdracht niet zal worden gehinderd door factoren welke vóór het sluiten van de overeenkomst niet aanwezig of bekend waren of konden worden geacht.
3.Opdrachtnemer kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van een termijn nadat Opdrachtnemer door Opdrachtgever een redelijke termijn tot nakoming is gegeven en nadat Opdrachtnemer door Opdrachtgever bij aangetekend schrijven in gebreke is gesteld.

 

Artikel 7: Verplichtingen van Opdrachtgever

 

 1. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de (door anderen) uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen verband houdende met de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst, welke geen deel uitmaken van deze overeenkomst en redelijkerwijs ook niet tot de werkzaamheden van Opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht zodat de uitvoering van de door Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden geen vertraging ondervindt.

 

 1. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem/haar aan Opdrachtnemer of aan derden verstrekte gegevens, welke relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden van Opdrachtnemer.

Opdrachtgever staat er tevens voor in dat Opdrachtnemer tijdig de beschikking krijgt over de gegevens, welke relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden van Opdrachtnemer.

 

 1. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de ruimte waar hij zijn werkzaamheden dient uit te voeren te inspecteren en te meten en Opdrachtnemer van de bevindingen die hieruit voortkomen op de hoogte te stellen.

 

 1. rsid3412415Opdrachtgever dient ervoor in te staan dat voldaan is aan bouwkundige en installatievoorschriften in het gebouw waar Opdrachtnemer zijn werkzaamheden uitvoert, zoals, maar niet uitsluitend, de electrische installatie is aanwezig en functioneert, er is stromend water en er zijn sanitaire voorzieningen die functioneren.

 

 1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de ruimte waar Opdrachtnemer zijn werkzaamheden uitvoert deugdelijk, schoon, veilig, afsluitbaar en vrij van (losse) meubelstukken is.

 

 1. Tijdens uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer onthoudt Opdrachtgever zich van het (doen) uitvoeren van werkzaamheden, welke nadelig kunnen zijn voor de werkzaamheden van Opdrachtnemer of voor het door Opdrachtnemer op te leveren werk.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid van Opdrachtgever

 

 1. Indien de aanvang of de voortgang van het door Opdrachtnemer te realiseren werk wordt vertraagd door factoren waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen alle daaruit voortvloeiende schade en kosten door Opdrachtgever te worden vergoed.

 

 1. Opdrachtgever draagt het risico voor schade die voortvloeit uit de door of namens Opdrachtgever verlangde constructie(s) en werkwijze(n).

 

 1. Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, dan wel door Opdrachtgever zijn verlangd.

 

 1. Opdrachtgever draagt het risico voor onjuistheden in de constructie van de werkvloer waar Opdrachtnemer zijn werkzaamheden uitoefent, onjuistheden in de ventilatie van de ruimte waar Opdrachtnemer zijn werkzaamheden dient uit te voeren en onjuistheden in de vochtregulering van de ruimte waar Opdrachtnemer zijn werkzaamheden dient uit te voeren.

 

 1. Opdrachtgever draagt het risico voor schade of iedere andere vorm van non-conformiteit, indien Opdrachtgever niet handelt conform de door Opdrachtnemer gegeven aanwijzingen ter zake het gebruik en het onderhoud van het door Opdrachtnemer gerealiseerde werk.

 

 1. Opdrachtnemer staat niet in voor gebreken of andere vormen van non-conformiteit die na de oplevering van het werk van Opdrachtnemer zijn ontstaan door onoordeelkundig gebruik, gebrekkig onderhoud, gebrekkige beheersing van vocht en gebrekkige ventilatie, of voor gebreken die het gevolg zijn van door Opdrachtgever of derden aangebrachte veranderingen aan het werk; evenmin staat Opdrachtnemer in voor eventueel ontstane schade als gevolg van de hiervoor bedoelde gebreken of andere vormen van non-conformiteit.

 

Artikel 9: Meer- en minderwerk

 

 1. Ingeval van wijziging in de opdracht, dan wel de voorwaarden van uitvoering, vindt verrekening van meer- en/of minderwerk plaats.

 

 1. Indien de uitvoering van het werk door een niet aan Opdrachtnemer te wijten oorzaak gewijzigd dient te worden, dan wordt ook deze gewijzigde uitvoering als meer- en/of minderwerk verrekend.

 

Artikel 10: Overmacht

 

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Onder de hiervoor bedoelde omstandigheden worden onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen: werkstakingen, bedrijfsstoring, stagnatie in de toelevering, grondstoffengebrek, de prijsstijgingen als gevolg daarvan en storingen in productieprocessen zowel van Opdrachtnemer als van toeleveranciers en/of (onder)aannemers.

 

 1. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer haar verbintenis(sen) had moeten nakomen.

 

 1. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

 

 1. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.

 

 1. Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of Opdrachtnemer deze kan nakomen, zal Opdrachtnemer het nagekomen gedeelte, respectievelijk het na te komen gedeelte, separaat factureren als ware het afzonderlijke overeenkomsten.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 

 1. Behoudens de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer krachtens dwingende wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid, is Opdrachtnemer niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende en onroerende goederen, dan wel aan personen, zowel bij Opdrachtgever als bij derden.

 

 1. Behoudens de dekking van de aansprakelijkheidsassuradeuren van Opdrachtnemer is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt tot de netto-factuurwaarde van het geleverde.

Voor het overige wordt Opdrachtnemer hierbij uitdrukkelijk en volledig gevrijwaard door Opdrachtgever.

 

Artikel 12: Tekortkoming in de nakoming

 

 1. Een tekortkoming in de nakoming kan Opdrachtnemer niet worden toegerekend indien deze volgens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen niet voor rekening van Opdrachtnemer dient te komen.

Dit is onder meer, maar niet uitsluitend, het geval bij mobilisatie, oorlogsgevaar, werkstaking, stagnatie in de grondstoffenaanvoer of bedrijfsstoringen.

 

 1. Ingeval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer nog gedurende één maand na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten bieden haar verplichtingen na te komen.

Indien bovenbedoelde toestand aanhoudt en uitvoering ook na deze maand niet mogelijk is, hebben partijen het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.

De ene partij dient de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen; zij zijn dan niet tot enige schadevergoeding gehouden, behoudens het bepaalde in art. 6:78 BW.

 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Zolang Opdrachtgever geen volledige betaling heeft verricht ter zake van de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, blijven de door Opdrachtnemer geleverde goederen eigendom van Opdrachtnemer.

 

 1. Opdrachtgever is verplicht voor een zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de goederen aan derden af te staan, in pand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij komende kosten volledig aan Opdrachtnemer zijn betaald.

 

 

 

Artikel 14: Betalingscondities

 

 1. Opdrachtnemer is, overeenkomstig artikel 3 van deze algemene voorwaarden, gerechtigd om als eerste termijn voor 25% van het eindbedrag voor aanvaarding van de opdracht vooruitbetaling te verlangen.

ngfe1033Bij aanvang van de door Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden dient de tweede termijn van 25% aan Opdrachtnemer te zijn voldaan.

De betalingstermijn voor derde termijn van 25% vervalt bij oplevering en betaling van de vierde termijn van 25% vindt uiterlijk 30 dagen na verzending van de eindafrekening plaats zonder dat Opdrachtgever enige korting mag toepassen.

 

 1. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtnemer van rechtswege in gebreke, en is Opdrachtnemer gerechtigd aan de nalatige Opdrachtgever ter zake - benevens wettelijke rente - een rente wegens te late betaling in rekening te brengen van 2% van het factuurbedrag per maand, ingaande de dag volgend op die waarop de betaling had moeten plaatsvinden.

Bij renteberekeningen wordt een gedeelte van de maand voor een gehele maand gerekend.

 

 1. Opdrachtnemer heeft daarnaast het recht om, ingeval van wanbetaling, extra kosten waaronder buitengerechtelijke incassokosten, bij Opdrachtgever in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 200,-.

 

Artikel 15: Ontbinding en opschorting

                    

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- Opdrachtgever de uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig nakomt; en/of;

- na het sluiten van de overeenkomst aan Opdrachtnemer omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen of zal kunnen komen; en/of;

- Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

 

 1. Indien er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is opschorting en/of ontbinding slechts toegelaten voor zover de tekortkoming deze opschorting en/of ontbinding rechtvaardigt.

 

 1.  
 2. charrsid2427833 Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

 1. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Opdrachtnemer haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

 1. Opdrachtnemer behoudt zich steeds het recht voor om schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 16: Oplevering

 

 1. Een werk wordt als opgeleverd beschouwd hetzij wanneer Opdrachtnemer aan Opdrachtgever er kennis van heeft gegeven dat het werk is voltooid en als zodanig bedrijfs- of gebruiksklaar is, hetzij wanneer Opdrachtgever het werk in gebruik neemt of door derden in gebruik laat nemen.

 

 1. Na oplevering is Opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het door Opdrachtnemer gerealiseerde werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van Opdrachtnemer en/of zijn personeel een gebrek bevat dat door Opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en Opdrachtnemer van dat gebrek binnen een redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.

 

Artikel 17: Reclamaties

 

         Reclamaties omtrent de uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden door Opdrachtnemer slechts aanvaard en in behandeling genomen indien zij schriftelijk binnen acht dagen na levering en/of oplevering en/of uitvoering van de betreffende overeenkomst aan Opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt.

 

         De reclamatie zal een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de klachten dienen te behelzen.

pdefault

Artikel 18: Garantie

 

 1. Opdrachtnemer staat in voor de deugdelijkheid van door Opdrachtnemer geleverde producten en voor correcte oplevering van het werk, een en ander conform  de overeengekomen specificaties en/of conform de tevoren door Opdrachtgever goedgekeurde schets/tekening.

Opdrachtnemer garandeert dat de te leveren goederen en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.

 

 1. De garantie geldt gedurende de termijn van één jaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Voor onderhoudswerkzaamheden en reparaties geldt een garantietermijn van één maand.

 

 1. Bij reparatie binnen de garantietermijn van onder de garantie vallende gebreken wordt het binnen het bedrijf van Opdrachtnemer geldende voorrijdtarief bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

 1. Schade of gebreken welke zijn ontstaan als gevolg van onoordeelkundig gebruik en/of gebruik in strijd met de aard van de zaak vallen buiten de garantie.

 

 1. Na verloop van de garantietermijn brengt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever kosten voor reparatie of vervanging in rekening.

 

 

 

 

 

Artikel 19:    Hoofdelijkheid

 

Indien Opdrachtnemer met twee of meer Opdrachtgevers welke voor gezamenlijke rekening handelen een overeenkomst sluit, is ieder der Opdrachtgevers voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige en algehele nakoming van de gesloten overeenkomsten (de zgn. actieve hoofdelijkheid).

 

Artikel 20: Toepasselijk recht en geschillenregeling

 

 1. De rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht.

 

 1. De rechtbank van de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, of - indien absoluut competent - de sector kanton van deze rechtbank, is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen ten aanzien van rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever kennis te nemen.

Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht om het geschil voor te leggen aan de naar het oordeel van Opdrachtnemer bevoegde rechter.

 ONZE KWALITEIT IS PERFECTIE!